On vols anar?
On vols anar?
El teu origen
La teua destinació
El teu origen
La teua destinació
Modificació horari
27/09/21

Per la present, es comunica als Srs. Usuaris de la línia 30 que, a partir del pròxim dia 27 de setembre de 2021, es modifica l’horari de laborables, de la línia quedant de la següent manera:

EIXIDES DE L’HOSPITAL CARDIVASCULAR

06.55 – 11.40 – 14.15 – 21.15

EIXIDES DES DE L`ALCORAYA

07.30 – 12.10 – 14.45 – 21.45